Formulari de Preinscripció curs 2019/20

Dades personals ALUMNE/A
Dades de contacte ALUMNE/A
Dades Acadèmiques
Estudis d'Interpretació
Estudis de règim general
Preinscripció als estudis de teatre
Cursos d'interpretació
Màteries
Política de Privacitat

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptació d'aquest text s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la gestió de l’alumnat a l'Escola Municipal de Teatre. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. 
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.at 
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodedades@tortosa.cat

 

Observacions i Captxa

captcha